Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy(PIP)?

Co kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy(PIP)?

Do jednych z zadań inspekcji pracy należy nadzór nad przestrzeganiem przez pracodawców prawa pracy.

Inspektorzy pracy sprawdzają przede wszystkim:

a)badania lekarskie pracowników

b)szkolenia pracodawcy oraz pracowników w zakresie bhp

c)ocenę ryzyka zawodowego

d)występowanie w danym zakładzie pracy wypadków przy pracy

e)pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno sanitarne

f)sposoby prowadzenia akt osobowych

g)zasady zawierania i rozwiązywania umów  pracę

h)dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje pracowników( obsługa wózków widłowych, obsługa żurawi, koparko-ładowarek)

i)kontrola legalności zatrudnienia i prawidłowość nawiązanego stosunku pracy

j)terminowość wypłacanej pensji pracownikom

k)sposób ustalania wynagrodzenia i dokonywania potrąceń

l)zasady wypłacania premii, nagród

m) czas pracy pracowników, w szczególności pracę w godzinach nadliczbowych, praca w niedzielę i święta, praca w porze nocnej

n)zapewnienie pracownikom odpowiednich okresów odpoczynku

o)stosowanie przez pracodawcę przepisów o dyżurach i przerwach w pracy

p)prawidłowość stosowania przez pracodawcę poszczególnych systemów czasu pracy

r)prawidłowość ustalania urlopów przysługujących pracownikom, czy prawidłowo ustalono plan urlopów

s)przestrzeganie przez pracodawcę uprawnień kobiet w ciąży oaz matek karmiących wykorzystywanie urlopów macierzyńskich i wychowawczych

t) zatrudnianie młodocianych i osób niepełnosprawnych.

 

Jak widać PIP sprawdza bardzo duży zakres informacji, dlatego też w niektórych zakładach kontrole trwają nawet kilka tygodni.  Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego audytu w Państwa przedsiębiorstwie spełniania wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy.

Zgłoszenia do audytu przyjmowane są pod nr tel 511-511-553 lub na adres e-mail: biuro@abfaleko.pl

Wszystkie Artykuły