Oferta Kadry i Płace

Oferta

KADRY i PŁACE

Wsparcie częściowe lub kompleksowa obsługa…

dokumentacje związane ze stosunkiem pracy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

Najważniejsze dokumenty to:

 • akta osobowe pracownika,
 • ewidencja czasu pracy pracownika,
 • dokumentacja dotycząca podejrzeń o choroby zawodowe oraz zaistniałe wypadki przy pracy oraz wypadki w drodze do i z pracy oraz świadczeń związanych z tymi chorobami oraz wypadkami.
 • listy płac.

To wszystko przygotowujemy dla naszych klientów. Szybki kontakt biuro@abfaleko.pl, 739-523-482.

prowadzenie akt osobowych

Kto jest obowiązany do prowadzenia akt osobowych?

Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec zatrudnionego w jego zakładzie pracownika lub pracowników

Dla kogo należy prowadzić akta osobowe?

Akta osobowe prowadzi się dla pracownika, czyli osoby która zatrudniona jest na umowę o pracę, powołania, mianowania bądż też spóldzielczej umowy o pracę.

Nie ma prawnego obowiązku prowadzenia akt osobowych dla osób wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenia, umowy o dzieło lub dla stażysty (zatrudnionego w PUP)

 

Co powinno znaleźć się w aktach osobowych?

Akta osobowe podzielone zostały na trzy części A, B, C.

 

Część A zawiera

Dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie

Część B zawiera:

Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

 1. umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie – potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
 2. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami określonymi w § 3 oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 k.p.
 4. dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,
 5. dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,
 6. oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,
 7. dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,
 8. pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,
 9. dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku określonym w art. 1867 k.p.
 10. orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,
 11. umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,
 12.  wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy, stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy, a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,
 13. wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,
 14. korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultującymi sprawy ze stosunku pracy,
 15.  informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony.

Część C zawiera:

Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym:

 1. oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, dotyczące żądania wydania świadectwa pracy oraz związane z wypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
 2. kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,
 3. potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 4. umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,
 5. orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

 

Jak długo należy przechowywać akta osobowe?

Pracodawca zobowiązany jest przechowywać akta osobowe przez okres 50lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy.

Gdzie należy przechowywać dokumentację?

Dokumentacja pracownicza powinna być przechowywana w zakładowym archiwum.

W przypadku likwidacji lub upadłości zakładu pracy, pracodawca zobowiązany jest do wskazania innego podmiotu, któremu ją przekazał.

sporządzanie zaświadczeń dla pracowników

Najczęściej zaświadczenia wydawane są w celu:

 • potwierdzenia wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za pracę, motywując to określoną potrzebą dla celów zabezpieczenia społecznego, czy też dla celów pozyskania kredytu w banku,
 • potwierdzenia korzystania przez pracownicę czy pracownika z urlopu wychowawczego, co może mieć znaczenie dla celów zabezpieczenia społecznego w części dotyczącej pomocy społecznej,
 • potwierdzenia innych faktów na podstawie dokumentów będących w posiadaniu pracodawcy konieczne dla określonego celu.

naliczanie NFSŚ

Zajmujemy się naliczaniem i rozliczaniem świadczeń z  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

sporządzanie sprawozdań GUS

Zajmujemy się  przygotowaniem sprawozdań do GUS dotyczących kadr i płac -Z-06 oraz Z-10.

migracja danych do programu Płatnik

Zajmiemy się migracją danych do programu Płatnik.

rejestracja podmiotów i pracowników w ZUS

Zamujemy się rejestracją firmy w ZUS oraz zgłaszamy pracowników w ZUS.

sporządzanie listy płac

Naliczymy i przygotujemy listę płac.

obliczanie comiesięczny składek ZUS oraz podatku dochodowego

Obliczymy wysokość comiesięcznych składek oraz wysokość podatku dochodowego

pomoc w trakcie kontroli ZUS oraz US

Możemy przygotować dokumentację oraz bezpośrednio reprezentować Państwa firmę podczas kontroli z Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.