BHP i P.POŻ.

Wszystko co potrzebne w dziedzinie BHP i P. POŻ...

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE, OKRESOWE, SPECJALISTYCZNE (np. PRACA Z AZBESTEM)

Każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownikowi w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz obowiązany jest do prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie.

Każdy pracodawca musi również sam odbyć szkolenie w dziedzinie bhp w zakresie ciążącym na nim obowiązków i powinien je, podobnie jak pracownicy, okresowo powtarzać.

Rodzaje szkoleń bhp

Wyróżniamy następujące rodzaje szkoleń bhp:

 • wstępne ogólne
 • wstępne stanowiskowe
 • okresowe
 • specjalistyczne(np. praca z azbestem)

Szkolenie wstępne ogólne bhp tzw. instruktaż ogólny  przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Szkolenie to przeprowadzane jest w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Prowadzi je pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

Szkolenie bhp wstępne stanowiskowe tzw. instruktaż stanowiskowy przeznaczone jest dla pracowników nowo zatrudnionych na stanowiskach robotnicznych i innych, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne. Ponadto przeznaczony jest również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodów.

Szkolenie to przeprowadzane jest w formie instruktażu-na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Odbycie tych szkoleń pracownik potwierdza na piśmie, w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie okresowe bhp odbywają osoby będące pracodawcami, oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści; pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych; pracownicy inżynieryjno-techniczni; pracownicy służby bhp oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby; pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których charakter pracy związany jest z narażeniem na czynniki uciążliwe, szkodliwe lub niebezpieczne.

Szkolenie okresowe bhp organizowane może być w formie: kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego na podstawie szczegółowego programu przygotowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie okresowe bhp kończy się egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.  Organizator potwierdza odbycie szkolenia okresowego wydając zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem.

Jak często należy odbywać szkolenie bhp?

Przedstawiamy harmonogram  okresowych szkoleń bhp w zależności od zajmowanego w zakładzie pracy stanowiska:

 1. Pracodawca i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści-raz na 5 lat, szkolenie w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego, min. czas trwania szkolenia to 16h
 2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych-raz na 5 lat, szkolenie w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego, min. czas trwania szkolenia to 16h
 3. Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania służby bhp-raz na 5 lat, szkolenie w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego, min. czas trwania szkolenia to 32h, w tym 4h ćwiczeń
 4. Pracownicy, którzy narażeni są na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia-raz na 5 lat, szkolenie w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego, min. czas trwania szkolenia to 8h
 5. Pracownicy administracyjno-biurowi i inni nie wymienieni w tabeli-raz na 6 lat, szkolenie w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego, min. czas trwania szkolenia to 8h
 6. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, raz na 3 lata, szkolenie w formie instruktażu stanowiskowego+wykład, czas szkolenia min. 8h
 7. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne(duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe)-raz na rok, szkolenie w formie instruktażu stanowiskowego + wykład, czas szkolenia min. 8h

Pierwsze szkolenie okresowe bhp osób zatrudnionych na stanowiskach pkt.1 i 2 należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia, a osoby zatrudnione na stanowiskach pkt.3,4,5,6,7 powinny odbyć szkolenie bhp w ciągu 12 miesięcy od podjęcia zatrudnienia.

Kary za brak aktualnego szkolenia bhp.

Brak ważnego szkolenia BHP pracowników lub pracodawcy, uznaje się za nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i grozi  grzywną  od 1 000  do 30 000 zł.

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest zobowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności:
 • dokonać oględzin miejsca wypadku,
 • dokonać oględzin stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych
 • zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy sporządza nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Każdy z członków zespołu ma prawo zgłoszenia uzasadnionego zdania odrębnego, które to musi zostać zawarte w protokole. W sytuacji zaistnienia rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.

Zespół powypadkowy, po sporządzeniu protokołu powypadkowego, jest obowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Poszkodowanemu przysługuje prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, o czym zespół powypadkowy jest zobowiązany pouczyć poszkodowanego.

W sytuacji, gdy doszło do wystąpienia śmiertelnego wypadku przy pracy zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika i analogicznie poucza ich o możliwości złożenia zastrzeżeń i uwag.

Następnie, zespół powypadkowy doręcza niezwłocznie pracodawcy protokół w niezbędnej liczbie egzemplarzy w celu zatwierdzenia wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową.

Zatwierdzenie przez pracodawcę protokołu następuje nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.

Zatwierdzony protokół pracodawca jest obowiązany niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu lub członkom jego rodziny (w sytuacji wystąpienia wypadku śmiertelnego).
W świetle przepisów wyżej przytaczanego rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany  prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

Na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego sporządza się także statystyczną kartę  wypadku przy pracy.

Jeżeli nastąpił w Twoim zakładzie wypadek przy pracy i nie wiesz co zrobić, niezwłocznie zadzwoń lub napisz do nas-jesteśmy do Twojej dyspozycji 24h. Szybki kontakt:511-511-553

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Co to jest ryzyko zawodowe?

Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Jaki jest cel oceny ryzyka zawodowego?

Nadrzędnym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Kto może przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego?

W małych zakładach, które zatrudniają do 10 pracowników lub do 20 pracowników i są zakwalifikowane do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zadania związane ze zorganizowaniem i opracowaniem oceny ryzyka zawodowego może przeprowadzić sam pracodawca.

Ocenę ryzyka może przeprowadzić  również pracownik służby bhp lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp.

Dokonanie oceny ryzyka można także zlecić ekspertom spoza zakładu, przy czym zawsze odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy.

Jakie są metody oceny ryzyka zawodowego?

Pracodawca może wybierać z szeregu dostępnych  metod badania ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Do najpopularniejszych metod oceny ryzyka zawodowego zaliczamy: metoda RISC SCORE, PN-N-18002 oraz PHA.

Poniżej przedstawiamy te metody:

METODA OCENY RYZYKA wg polskiej normy PN-N-18002

METODA OCENY RYZYKA PRZY POMOCY WSKAŹNIKA RYZYKA – RISC SCORE

METODA PHA

Jakie są koszty przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy?

Cena za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego, uzależniona jest rodzaju i ilości od zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy oraz od ilości stanowisk na których ma być przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego.

INSTRUKCJE BHP I P. POŻ.

Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z instrukcjami bhp w zakładzie pracy:

 • zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac
 • wydawanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bhp na stanowiskach pracy
 • przygotowanie instrukcji bhp w sposób zrozumiały dla pracownika, którego one dotyczą
 • umieszczanie instrukcji bhp w łatwo dostępnym miejscu dla pracowników
 • udostępnianie pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy  m.in.:
 1. instrukcję stanowiskową
 2. instrukcje obsługi maszyn i urządzeń,
 3. instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
 4. instrukcję obchodzenia się z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie,
 5. instrukcję udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 6. instrukcję magazynową
 7. instrukcję stosowania środków ochrony indywidualnej,
 8. instrukcję stosowania w zakładzie pracy znaków i sygnałów bezpieczeństwa
 9. instrukcję bezpiecznego wykonywania różnych robót budowlanych.

Pracownik natomiast jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcja bhp powinna zawierać przede wszystkim:

 • wymagane kwalifikacje pracownika
 • opis czynności podejmowanych przed rozpoczęciem pracy
 • opis czynności podejmowanych w trakcie pracy
 • opis czynności podejmowanych po zakończeniu pracy
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz w razie wystąpienia wypadku.

PEŁNIENIE ZADAŃ SŁUŻBY BHP

Służba bhp to jednoosobowa lub wieloosobowa wyodrębniona komórka organizacyjna w zakładzie pracy podlegająca bezpośrednio pracodawcy.

Pracodawca w przypadku zatrudniania od 100 do 600 pracowników jest obowiązany do stworzenia wieloosobowej lub jednoosobowej komórki albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast w przypadku zatrudniania powyżej 600 pracowników pracodawca zatrudnia  w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

W przypadku pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników zadania służby bhp może pełnić sam pracodawca, może powierzyć obowiązki pracownikowi wykonującemu inne zadania lub zlecić wypełnianie tych obowiązków specjaliście spoza zakładu pracy.

Zakres zadań, które może wykonywać służba bhp jest szczegółowo uregulowany przepisami i zabrania się obciążania jej innymi zadaniami.

Wyróżniamy 22 zadania służby bhp:

 1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.
 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianiu propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.
 6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.
 7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań BHP w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych.
 8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 9. Udział w opracowywaniu dokumentów – zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 11. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
 13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.
 14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
 18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach.
 19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
 20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

21. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać utworzenie służby bhp w zakładzie lub zwiększyć zatrudnienie w istniejącej komórce służby bhp jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Wprowadzamy system zarządzani bezpieczeństwem zgodnie z PN-N-18001:2004

ANALIZA STANU BHP W FIRMIE

Przeprowadzanie analizy stanu bhp w firmie należy do podstawowych obowiązków służby bhp i powinna być przeprowadzana w zakładzie pracy conajmniej raz na rok.

Zakres analizy stanu bhp nie został uszczegółowiony w przepisach-jego zakres zależy od specyfiki zakładu pracy oraz przyjętych powszechnie zasad dobrej praktyki.

Najczęściej analiza stanu bhp zawiera takie zagadnienia jak:

 • charakterystyka zakładu i znadujących się na jego terenie obiektów
 • postanowienia ogólne
 • konsultacje z pracownikami działań związanych z bhp
 • profilaktyczna opieka zdrowotna
 • szkolenia pracowników w zakresie BHP
 • wypadki przy pracy
 • komisja bhp
 • służba bhp
 • badania środowiska pracy
 • choroby zawodowe
 • kontrole zewnętrzne
 • posiłki profilaktyczne i napoje
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • prace szczególnie niebezpieczne
 • ocena zagrożeń ryzyka zawodowego
 • pomieszczenia, maszyny i procesy technologiczne
 • środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
 • choroby zawodowe
 • uwagi końcowe, wnioski

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

Służymy pomocą w następujących zakresach dotyczących prawa pracy:

 • Doradztwo w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunków pracy;
 • Dopasowanie warunków wynikających z prawa pracy do celów działalności gospodarczej;
 • Nowoczesne narzędzia dotyczące elastycznego czasu pracy, zakazu konkurencji i przepisów organizacyjnych;
 • Przygotowanie umów w zakresie zarządzania oraz optymalizacja koncepcji wynagrodzeń;
 • Reprezentowanie w sporach wynikających ze stosunku pracy;
 • Bieżąca obsługa w zakresie zagadnień prawa pracy oraz kontroli;
 • Wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców