OCHRONA ŚRODOWISKA

Wszystko czego potrzebuje Twoja firma…

F-GAZY I SZWO w warsztacie samochodowym

Już wkrótce przedstawimy szczegółowe wytyczne jak prawidłowo przygotować sprawozdanie dotyczące F-gazów odzyskiwanych podczas wykonywania usługi czyszczenia klimatyzacji.

Zapraszamy do kontaktu: paulina.babka@gmail.com lub telefonicznego 511-511-553.

RAPORT KOBIZE

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji i rozliczenia w KOBIZE?

Każdy podmiot korzystający ze środowiska powinien złożyć raport do KOBIZE. Dotyczy to zarówno zakładów posiadających instalacje oraz tych, którzy posiadają tylko pojazdy samochodowe.

Jak prawidłowo wypełnić obowiązek wobec KOBIZE?

Raport do KOBIZE wykonywany jest drogą elektroniczną po założeniu konta. Po uzyskaniu dostępu do swojego konta podmiot obowiązany jest do wprowadzenia następujących danych:

 • wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza
 • wielkości produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw
 • środkom technicznym mającym na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji
 • wielkości emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty oraz terminach osiągnięcia tych redukcji
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć
 • aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami.

Termin składania raportu KOBIZE.

Raport KOBIZE  składamy po zakończeniu roku kalendarzowego, do końca lutego, następującego po roku, którego ten raport dotyczy.

KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA (PALIWO Z SAMOCHODÓW, KOTŁY, SPAWALNIE ITP.)

Przypominamy, że do 31 marca należy złożyć sprawozdanie dotyczące korzystania ze środowiska za kończący się rok kalendarzowy.

Zapraszamy do kontaktu: paulina.babka@gmail.com lub telefonicznego 511-511-553.

SPRAWOZDANIA O WYTRZYMAŁYCH ODPADACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Termin utworzenia BDO-bazy danych o odpadach, dzięki której możliwe będzie złożenie sprawozdania w wersji elektronicznej, wydłużono do stycznia 2019roku.

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów oceny oddziaływania na środowisko. Zawiera on wszystkie zgromadzone przez inwestora oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może spowodować budowa, eksploatacja i likwidacja realizowana w ramach danego przedsięwzięcia.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokument, który zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające właściwym organom o potrzebie i/lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji:

 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko(grupa II)-karta informacyjna
 • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko(grupa I)-raport oddziaływania na środowisko.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest decyzją administracyjną, która określa środowiskowe warunki, przy spełnieniu których, planowana realizacja przedsięwzięcia może być przeprowadzona.  W uzyskanej decyzji właściwy organ określa m.in:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
 • warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji inwestycyjnych
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii
 • wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
 • w przypadku, gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba: a) wykonania kompensaty przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensaty; b)zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycyjnych – nakłada obowiązek tych działań
 • może nałożyć obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko albo przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko – w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycyjnych
 • może nałożyć obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin przedstawienia.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest ważna 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Wyjątek! Wydłużenie ważności decyzji do 10 lat dotyczy jedynie inwestycji związanych z budową obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Opracowujemy raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz karty informacyjne pozwalające na uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zajmujemy się obsługą kompleksową tj. od przygotowania wniosku, po uzyskanie decyzji oraz oferujemy pomoc w dalszym, prawidłowym prowadzeniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska.

Oferujemy profesjonalną jakość w atrakycjnych cenach.

Zapraszamy do kontaktu: paulina.babka@gmail.com lub telefonicznego 511-511-553.

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Kiedy musimy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy uzyskać w przypadku, gdy w zakładzie znajduje się instalacja i w związku z jej eksploatacją wytwarza się powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5 tys. Mg odpadów innych niż niebezpieczne w ciągu roku.

Jaki jest zakres wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien zawierać:

 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
 2. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska
 3. Adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji.
 4. Informacje o tytule prawnym do instalacji
 5. Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach  technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji
 6. Ocenę stanu technicznego instalacji.
 7. Informację o rodzaju prowadzonej działalności
 8. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji
 9. Blokowy(ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska.
 10. Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację
 11. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normy, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia
 12. Warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji
 13. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji
 14. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, który ma być wydane pozwolenie
 15. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji, jeżeli ma ona wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji.
 16. Deklarowany termin oddania instalacji w przypadku określonym w art.191a ustawy.
 17. Czas na jaki wydane ma być pozwolenie.
 18. Numer identyfikacji podatkowej(NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.
 19. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania(wraz z podaniem ich kodów – wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów), z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.
 20. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku(wyrażona w jednostkach – Mg/rok).
 21. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko
 22. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 23. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów
 24. Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych powinien on zawierać informacje o spełnieniu wymogów, o których mowa w art.143 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

Kto wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Prezydent lub Starosta po zasięgnięciu opinii wójta.

Jaki jest koszt wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi:

 1. 2011zł-od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. 506zł-od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

Cena usługi przygotowania wniosku na wytwarzanie odpadów przez naszych pracowników została zaprezentowana w zakładce CENNIK.

Na jaki okres wydawana jest decyzja?

Decyzja wydawana jest maksymalnie na 10 lat.

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I/LUB PRZETWARZANIE ODPADÓW

Kiedy musimy uzyskać pozwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów?

Jeżeli planujemy rozpoczęcie działalności związanej z:

 • zbieraniem zarówno odpadów niebezpiecznych(np.opakowania po substancjach niebezpiecznych) oraz innych niż niebezpieczne(odpady złomu, papier, tektura, tworzywa sztuczne itp.)
 • przetwarzaniem odpadów(mielenie, kruszenie, unieszkodliwianie itp)

należy pamiętać o uzyskaniu niezbędnych zezwoleń środowiskowych.

ZBIERANIE ODPADÓW

Jaki jest zakres wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów?

Wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:

 1. Numer identyfikacji podatkowej(NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania z podaniem ich kodów(wg obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów).
 3. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów(nr działki ewidencyjnej, adres, miejscowość, gmina)
 4. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
 5. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów.
 6. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych i przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.
 7. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów.
 8. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem
 9. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.
 10. Informacje wymagane na podstawie przepisów odrębnych w tym: czy wniosek dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych?Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, na terenie której będą zbierane odpady
 11. Do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana

Kto wydaje pozwolenie na zbieranie odpadów?

Prezydent lub Starosta, Marszałek Województwa( dla przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na  środowisko), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska(przedsięwzięcie na terenach zamkniętych).

Jaki jest koszt wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi: 616 zł.

Cena usługi przygotowania wniosku na zbieranie odpadów przez naszych pracowników została zaprezentowana w zakładce CENNIK.

Na jaki okres wydawana jest decyzja?

Decyzja wydawana jest maksymalnie na 10 lat.

PRZETWARZANIE ODPADÓW

Jaki jest zakres wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Wniosek o wydanie pozwolenia na zbieranie odpadów powinien zawierać:

 1. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.
 2. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania z podaniem ich kodów
 3. Określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania, w okresie roku(wyrażone w jednostkach Mg/rok)
 4. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów(nr działki ewidencyjnej, adres, miejscowość, gmina)
 5. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
 6. Szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach-także godzinowej mocy przerobowej
 7. Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska.
 8. Oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów.
 9. Opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem
 10. Opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.
 11. Informacje wymagane na podstawie przepisów odrębnych
 12. Do wniosku należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art.71 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana

Kto wydaje pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

Prezydent lub Starosta, Marszałek Województwa( dla przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na  środowisko, dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadówkomunalnych), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska(przedsięwzięcie na terenach zamkniętych).

Jaki jest koszt wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia wynosi: 616 zł.

Cena usługi przygotowania wniosku na zbieranie odpadów przez naszych pracowników została zaprezentowana w zakładce CENNIK.

Na jaki okres wydawana jest decyzja?

Decyzja wydawana jest maksymalnie na 10 lat.

Ważne!

Podmiot prowadzący działalność związaną zarówno ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, na tym samym terenie, może złożyć wniosek o uzyskanie jednej, wspólnej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności zarówno dla zbierania jak i przetwarzania odpadów. W takim przypadku organem właściwym do wydania decyzji jest Marszałek Województwa.

OPŁATA PRODUKTOWA

Co to jest opłata produktowa?

Opłata produktowa – wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacje odzysku opakowań są zobowiązani wnieść opłatę produktową w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu(w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem) oraz odzysku.

Podstawę obliczenia wysokości opłaty produktowej stanowi masa opakowań danego rodzaju, w których produkty zostały wprowadzone do obrotu i  zostały wyrażone w kg.

Opłata ta obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następujacego  po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczyła.

Przedsiębiorcy mają dwie metody rozliczenia się z obowiązku opłaty produktowej:

 • samodzielne rozliczenie
 • rozliczenie się poprzez Organizację Odzysku

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy jest nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku, zarówno w sferze finansowej jak i dokumentacyjnej. Przedsiębiorca podpisuje umowę z Organizacją Odzysku, a ta, w jego imieniu zbiera z rynku odpowiednią ilość opakowań i/lub produktów. Jedynym obowiązkiem wprowadzającego opakowania i/lub produkty jest podanie do Organizacji Odzysku ilości faktycznie wprowadzonych opakowań i/lub produktów w ciągu roku. W takim przypadku to Organizacja Odzysku składa w imieniu wprowadzającego opakowania i/lub produkty sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Przedsiębiorca może samodzielnie się rozliczyć za nie osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku opakowań i/lub produktów i wnieść z tego tytułu opłatę produktową. Jeżeli firma posiada dokumenty potwierdzające odzysk/recykling opakowań lub produktu to ilość tego odzysku/recyklingu może odliczyć od wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu.

W takim przypadku to sam przedsiębiorca przygotowuje i składa sprawozdanie OŚ-OP1 do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca nastepującego po roku, którego ta opłata dotyczyła.

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

Posiadacz odpadów(zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie), wytwarzający odpady obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem następujących dokumentów:

 • karta przekazania odpadu
 • karta ewidencji odpadów
 • karta ewidencji odpadów niebezpiecznych
 • karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

Najczęściej stosowanym dokumentem ewidencyjnym jest karta przekazania odpadów, której wzór przedstawiono poniżej:

W  Państwa imieniu możemy  przygotowywać, rozliczać i archiwizować wszystkie karty przekazania odpadów.

KARTY EWIDENCJI ODPADÓW

Każdy przedsiębiorca prowadzący ewidencję odpadów wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w zakładzie ma obowiązek poza prowadzeniem kart przekazania odpadów do przygotowywania kart ewidencji odpadów. Karta tak powinna być na bieżąco uzupełniania. Jej aktualny wzór przedstawiono poniżej:

Na podstawie kart ewindecji odpadów, na koniec roku kalendarzowego, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do sporządzania sprawozdania o gospodarce odpadami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 9001 I IOS 14001

Wdrażamy system zarządzania środowiskiem ISO 9001 I ISO 14001 w zakładach produkcyjnych oraz usługowych.

AUDYT ŚRODOWISKOWY

Wychodząc naprzeciw zawiłym i często zmieniającym się przepisom z zakresu ochrony środowiska proponujemy skorzystanie z przeprowadzenia w Państwa firmie audytu środowiskowego, który pozwoli zbadać prawidłowość podjętych działań związanych z:
 • gospodarką odpadami
 • gospodarką wodno-ściekową
 • ochroną powietrza atmosferycznego
 • hałasem
 • obecność substancji niebezpiecznych(azbest, PCB)

Najczęściej nasze audyty  środowiskowe oparte są na sprawdzeniu:

 • wymagalności i aktualności posiadanych decyzji(odpady, powietrze, woda i ścieki) oraz zezwoleń(zbieranie, transport, przetwarzanie)
 • prawidłowości prowadzenia kart ewidencji odpadów
 • prawidłowości i kompletności kart przekazania odpadów
 • prawidłowości i zgodności z posiadanymi decyzjami sposobów i miejsc magazynowania odpadów(oznakowania, zadaszenie, ogrodzenie, zabezpieczenie przed osobami postronnymi)
 • wykonaniu poprzednich zarządzeń pokontrolnych wydanych przez WIOŚ
 • umowy na odbiór odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
 • umowy na odbiór odpadów komunalnych
 • umowy na pobór wody i zrzut ścieków
 • kompletności i terminowości przekazywanych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska(KOBIZE, opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdanie z gospodarki odpadami, rozliczenie  baterii i akumulatorów, rozliczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych, opłata produktowa)
 • prawidłowość naliczania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska
 • archiwizacji dokumentacji z zakresu ochrony środowiska

W celu dokładnej wyceny kosztów audytu środowiskowego oraz uzyskania dalszych szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 511-511-553 lub drogą e-mail: paulina.babka@gmail.com